Connect with us

Metrum

Hiji Tempat nu Néros

courtesy 123rf.com

courtesy 123rf.com

DEUKEUT jambatan aya imah kosong. Buruanna teu kaurus. Bubuhan sisi jalan, najan kosong ogé katémbongna mah agréng. Katurug-turug deuih deukeut jeung terminal bayangan. Malah mah geus jadi tempat nongkrong di dinya téh. Sisi buruan pangkalérna rada néros, sarta ngelok ka jero. Najan kitu, angger baé nembrak, bruh-bréh ka ditu ka dieu.

Geus aya agénda maneuh tayohna mah. Ti isuk jedur nepi ka sareupna, sok aya baé copélna opat urang nu naragog lebah tempat nu néros téa. Sakapeng mah matak hemeng, naha teu cangkeul-cangkeuleun kitu? Sapopoé nagog teu cengkat-cengkat. Ah, manakitu ogé –meureun– tumaninah baé nu aya. Sawaréh aya ogé nu ngadaweung ngabangban areuy. Sakapeung aya nu ngagentak bari tutunjuk. Duka naon nu dicaritakeunana, ngan katembongna mah siga nu paraséa. Kungsi mireungeuh riungan téh bubar, katiténan salasaurang ngawurkeun duit récéhan. Katémbongna mah aya nu pahereng-hereng. Boa, dituluykeun ku galungan di tempat séjén.

Kaimpleng nu keur dilakonan ku arinyana. Séwang-séwangan papada nyekel kartu. Kadéngé sorana tingkareplak. Matak peureus kana ceuli. Mun aya pamilon nu bubul, beak ka lebu-lebuna, kakara ngised. Diganti ku pamilon séjén nu saméméhna ngadaweung téa. Nu bubul téh biasana mah tara kapok. Kencling indit, nyupiran atawa ngendékan angkot. Sanggeus beubeunangan, deker deui ”digawé”.

Lingkungan kulawarga nu sarwa ”henteu” singhoréng nu jadi cukang cacah rucah atah warah téh. Henteu boga pangasilan anu angger, henteu nyaho naon nu rék dibahankeun poé ieu, henteu boga imah nu angger, henteu bisa nyieun rarancang kumaha ngatik budak ka hareupna, henteu kalayanan ku program sosial nu aya. Malah teu saeutik nu teu boga KTP-KTP acan.

Ieu pasal teh nuduhkeun, yén kaom nu ”sarwa henteu” téh aya rambat kamaléna kana pasualan-pasualan sosial séjénna. Di antarana baé kamiskinan, kasempetan digawé anu kawatesanan, proses urbanisasi. Katambah-tambah ku pasualan nu sipatna pribadi: ngedul, teu biasa disiplin, hirup sakahayang, teu mirosea kaédah-kaédah normatif nu umum, biasa nyumponan kabutuh nu sarwa ngadadak, jeung sajabana.

Lingkungan kulawarga nu lieuk euweuh ragap taya, biasana mah alatan inyana teu boga pagawéan nu angger. Antukna, kasibukan nu kudu dilaksanakeun sapopoé taya lian néangan kagiatan nu bisa meruhkeun rasa teu aman jeung teu pasti. Béhna, timbul hiji kabiasaan hirup nu cacag-nangkaeun.

Komentari

Tinggalkan Balasan

Metrum

 • Metrum

  Hijrah Kala

  PERAYAAN tahun baru dari masa ke masa selalu disambut dengan hangat. Fakta itu tak bisa dibantah....

 • Metrum

  Orasi dan Puisi

  TAK ada angin tak ada hujan perbincangan para aktivis mahasiswa menukik tajam pada naluri paling dasar....

 • Metrum

  Rekognisi Desa

  LARIK-LARIK nyanyian Desaku karya Liberty Manik masih terngiang hingga kini. Lagu itu jadi andalan saat disuruh...

 • Metrum

  Berkarya dan Mengabdi

  PERJALANAN tak cuma menempuh jarak, tetapi juga menata gerak dan waktu yang menentukan titik balik eksistensi....

 • Metrum

  Dialog Semesta

  BERDIALOG dengan semesta. Sepintas seperti orang gila. Bahkan sangat tipis dengan kesesatan. Lalu sering disalahpahami dan...

 • Metrum

  Intelektual Organik

  DESA adalah kekuatan. Ungkapan itu tajam. Menjadi larik dalam sebuah nyanyian Iwan Fals. Membuka mata banyak...

Terhangat

Tautan yang belum putus | Journalist Camp Menjelang Liburan duddy.web.id/journalist-cam… #repost #blog

Yesterday from Duddy RS | Solilokui's Twitter via Twitter Web Client

Ke Atas