Connect with us

Pamekar Basa

Ngahangkeutkeun Tali Mimitran

HAMO aya nu ngahulag. Patalimarga pikiran ditumbukeun ku basa, boh lisan boh tulisan. Kabuktian, paguneman dina hirup kumbuh sapopoé, ngantelkeun kereteging haté nu hiji jeung nu lian. Silih kedalkeun pamaksudan.

Luyu jeung kamekaran jaman nu ngabelesat, nepikeun pikiran lian ku cara lisan diungkarakeun ogé ku jalan nulis. Nembrakkeun kamandang dina wangun tulisan kiwari geus jadi kacapangan, salah sahijina diréngkolkeun dina koran.

Éta pisan nu jadi panyindekelan Harian Umum (HU) Kabar Priangan gumelar 15 taun katukang. Kabar Priangan jadi sasak nu nyambungkeun eusining haté jeung pikiran masarakat. Silihgeuing, silihwangian. Pakutan-kutan, pageuning-geuning.

Upama dipapandékeun jeung manusa. Nincak umur 15 taun téh keur meumeujeuhna gumasép atawa gumeulis. Tur loba kahayang deuih. Ma’lum, galura rumaja téa, sakapeung mah teu katadah. Lamun seug téa mah lalawora ngokolakeunana, bisa salah léngkah. Kasebutna budak bangkar warah.

Alhamdulillah. Ti wangkid lahir tug nepi ka kiwari, Kabar Priangan pada mikanyaah. Warga Parahiyangan sihoréng geus ngarasa mibanda. Pikagumbiraeun pisan. Pirajeunan sok aya nu ngageuing, upama aya eusi koran nu dianggap teu parek jeung kaayaan. Tandana, Kabar Priangan dipikanyaah ku nu maracana.

Basa sukuran di Graha Asia Plaza, Rebo (14/5/2014), katémbong Wali Kota Tasikmalaya, H. Budi Budiman jeung Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum paungku-ungku. Katut para inohong lianna, Kapolres Tasikmalaya Kota/Kabupatén, Dandim, Danlanud, jeung pangusaha jugala ngiringkeun.

Katémbong ogé tamu ti sababaraha simpay (komunitas) ngilu aub ngareuah-reuah. Taya nu dipanta-panta ti suklakna ti siklukna ngahagalkeun icikibung dina acara Résépsi Milangkala. Éndah tur matak liuh kana manah.

Kaayaan kawas kitu pisan nu dipiharep. Kabar Priangan bisa jadi sasak nu numbukeun masarakat unggal kalangan. Ti girang tug nepi ka hilir, teu diwilah-wilah, teu diwiji-wiji. Luyu jeung jejer Milangkala ka-15 Kabar Priangan: “Ngahangkeutkeun Tali Mimitran”.

Lanjutkan
Terkait...
1 Komentar

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Pamekar Basa

Ke Atas