Connect with us

Pamekar Basa

Ngalap Barokah


RUGI temen lamun seug kasinugrahan umur panjang jeung élmu pangaweruh, tapi teu mangpaat. Tapi bakal barokah — sanajan — élmu nu dipimilik saeutik jeung umur pondok lamun seug mangpaat pikeun balaréa. Batan ngemu élmu luhung jeung umur panjang tapi kalimpudan ku talajak gedé hulu.

 Kaluhungan élmu nu dipimilik ku manusa, lain pikeun nangtukeun darajat sosial.

Pon kitu deui, jadi jalma jugala tapi teu daék sodakoh, alias cap jahé, mérégéhésé. Bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah ogé percumah. Da harta banda nu barokah mah bakal kasucikeun ku jalan zakat, infak jeung sodakoh.

Atuh moal aya pupurieunana, lamun kasinugrahan anak, tapi atah warah nu antukna jadi budak bangkar warah. Jauh tanah ka langit jeung anak soléh, nu baris ngajait indung-bapana tina naraka. x

Umur panjang, élmu luhur, anak katut harta banda éstuning tong dilalaworakeun.

(Beunang namperkeun tina hutbah Ajengan Nawawi di Masjid Arrosyad Indihiang, Jumaah (2/5/2014)).


Lanjutkan

KAPOL

Terkait...
Komentari

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pamekar Basa

Terhangat

BÉDA rasa, kecap 'nangtung', 'dahar', saméméh dianteur ku kecap 'jung' jeung 'am'. Kecap anteuran ngagambarkeun mimiti migawé. Kecap 'dahar' bisa waé ditapsirkeun eukeur atawa geus dahar. Tapi mun 'am dahar', nu kacipta téh ngamimitian ngahuap. Sarua jeung trét nulis. #preposisi

About 14 hours ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via Twitter for Android

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: