Connect with us

Pamekar Basa

Ngalap Barokah

RUGI temen lamun seug kasinugrahan umur panjang jeung élmu pangaweruh, tapi teu mangpaat. Tapi bakal barokah — sanajan — élmu nu dipimilik saeutik jeung umur pondok lamun seug mangpaat pikeun balaréa. Batan ngemu élmu luhung jeung umur panjang tapi kalimpudan ku talajak gedé hulu.

 Kaluhungan élmu nu dipimilik ku manusa, lain pikeun nangtukeun darajat sosial.

Pon kitu deui, jadi jalma jugala tapi teu daék sodakoh, alias cap jahé, mérégéhésé. Bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah ogé percumah. Da harta banda nu barokah mah bakal kasucikeun ku jalan zakat, infak jeung sodakoh.

Atuh moal aya pupurieunana, lamun kasinugrahan anak, tapi atah warah nu antukna jadi budak bangkar warah. Jauh tanah ka langit jeung anak soléh, nu baris ngajait indung-bapana tina naraka. x

Umur panjang, élmu luhur, anak katut harta banda éstuning tong dilalaworakeun.

(Beunang namperkeun tina hutbah Ajengan Nawawi di Masjid Arrosyad Indihiang, Jumaah (2/5/2014)).

Lanjutkan
Terkait...
Komentari

Tinggalkan Balasan

Pamekar Basa

Ke Atas