Connect with us

Pamekar Basa

Ieu Déwék!

blow-of-heartMUN kuring ngawawaas satutasna bulan Romdon lekasan, sok inggis kalepasan. Teu pisan-pisan rék ngamomorèkeun. Haté leutik mah da hamo bisa dibobodo.

Beurat-beuratna mah, ninggalkeun bulan nu pangmulyana di antara bulan lian téh. Tapi mun seug diuar-uar téh inggis keuna ku owah. Brasna kana kasakit haté.

Apan cék ajengan ogé, puasa téh keur meper sagala rupa kasakit haté anu nyaliara. Di antarana waé, ujub atawa sombong. Migawé hiji perkara lantaran hayang katangar ku batur. Maenya waé kudu diémbarakeun ka balaréa, kuring cacap puasa sabulan campleng.

Brasna api-api ihlas, riya kasebutna, ibadah sotéh alatan hayang kapuji batur. Diucah-acéh ka sasaha. Lamun geus diomong-omong kawas kitu, jadi sum’ah. Najan basa migawéna ihlas, tapi antukna mah miharep pujian nu sipatna duniawi.

Loba pisan nimat nu geus digolontorkeun ka manusa, tapi ka lat poho ka Nu Murbaing Alam nu nurunkeun saniskara kanimatan. Antukna nerekab kasakit haté.

Lalaunan urang singlar. Manusa mah teu ngaboga-boga.

Diskusi di Facebook

3 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kasus Tabungan Siswa yang Macet, Begini Faktanya duddy.wordpress.com/2022/06/2…

About 2 weeks ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via WordPress.com

Advertisement
Advertisement WordPress.com
To Top