Connect with us

Pamekar Basa

Ieu Déwék!

blow-of-heartMUN kuring ngawawaas satutasna bulan Romdon lekasan, sok inggis kalepasan. Teu pisan-pisan rék ngamomorèkeun. Haté leutik mah da hamo bisa dibobodo.

Beurat-beuratna mah, ninggalkeun bulan nu pangmulyana di antara bulan lian téh. Tapi mun seug diuar-uar téh inggis keuna ku owah. Brasna kana kasakit haté.

Apan cék ajengan ogé, puasa téh keur meper sagala rupa kasakit haté anu nyaliara. Di antarana waé, ujub atawa sombong. Migawé hiji perkara lantaran hayang katangar ku batur. Maenya waé kudu diémbarakeun ka balaréa, kuring cacap puasa sabulan campleng.

Brasna api-api ihlas, riya kasebutna, ibadah sotéh alatan hayang kapuji batur. Diucah-acéh ka sasaha. Lamun geus diomong-omong kawas kitu, jadi sum’ah. Najan basa migawéna ihlas, tapi antukna mah miharep pujian nu sipatna duniawi.

Loba pisan nimat nu geus digolontorkeun ka manusa, tapi ka lat poho ka Nu Murbaing Alam nu nurunkeun saniskara kanimatan. Antukna nerekab kasakit haté.

Lalaunan urang singlar. Manusa mah teu ngaboga-boga.

3 Komentar

3 Komentar

  1. Dadan Suhendar

    29 Agustus 2013 at 11:45 pm

    Tah tah kahade. Ieu geuning diuar-uar ogenan 🙂

Tinggalkan Balasan

Pamekar Basa

Ke Atas
%d blogger menyukai ini: