Connect with us

Merdika Saujratna

Poto koléksi warga RT Sudimara: Morsa Sambas

Metrum

Merdika Saujratna

TÉTÉLA. Kamerdikaan téh nembrak pisan dina Agustusan. Teu perelu ngadadarkeun sajarah. Komo direumbeuy jeung palasipah mah. Matak kerung kana tarang. Nu penting ayeuna mah nyieun panggung kagumbiraan koléktif. Teundeun heula sagala pasualan. Krisis ékonomi jeung pandemi kéheula.

Sasalad nu nerekab, teu bina jeung musuh saréréa. Singkil sanghareupan babarengan ku Agustusan. Kainggis ngarempak protokol kaséhatan, kaharti pisan. Nurut ka nagara geus sawadina. Tapi dina kaayaan nu walurat, kudu aya lolongkrang pikeun ngaleupaskeun katugenah. Geus teu betah.

Cikerih teu euih-euih ogé teu hadé. Daya imun baris morogol. Haté marojéngja. Hésé usik. Pakasaban engap-engapan. Katingker. Hésé pindah pileumpangan. Alatan kabéh séktor hirup kumbuh lir kapupul bayu. Ripuh. Rahayat lain ukur butuh béas, keur kieu mah kudu aya panglipur haté.

Pengkuh. Konsistén. Maneuh unggal taun. Agustusan jadi kacapangan balaréa. Sakumna séké selér, naon waé agamana. Ancrub ka wahangan rancagé, rempug jukung sauyunan. Séwang-séwangan miboga acara jontrot. Ti mimiti balap karung nepi ka paalus-alus rarangkén kampung. Ti tarik tambang nepi ka kontés pawéy jaman perang.

Éstuning pikayungyuneun. Pacéngkadan leungit dadak sakala. Éak-éakan saruka bungah. Hiburan murah tapi kacida megah. Lain murah kétang, malah pangmahal-mahalna saalam dunya. Waragad mah geus teu kaitung. Sagala perkara ogé, lamun diancokeun pikeun katingtriman masarakat mah baris kacumponan.

Mérdika nu saujratna. Lain saukur ngagugu “free will”. Ieu perkara nu disanghareupan ku unggal jalma. Pukah jeung umaingna. Silih agéhan rasa. Gumbira salalawasna. Teu nanaon ku nanaon. Kaasup hamo gedag kaanginan unggut kalinduan ku sasalad Covid-19.

Dirgahayu lemah cai kuring.

[Poto koléksi warga RT Sudimara: Morsa Sambas]

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement WordPress.com
To Top