Connect with us

Jurnalisme

Palasipah Balong

patlotNINEUNG ku mailing list — pirajeunan sok disebut milis — nu kiwari kasilih ku ramatmédia, utamana ku facebook jeung twitter. Milis teu bina waé ti grup facebook. Simpay ramatloka pikeun babagi eusining pikiran jeung wawaran.

Bédana téh teu cara na facebook atawa twitter. Kiriman ti para anggota teu langsung nampeu. Langsung ngaréngkol dina lalayang kaca. Tapi kudu dibuka heula dina koropak surat. Kaimpleng kénéh, lamun mukaan kiriman téh nyalsé naker. Harita mah apan konéksi intérnét ogé teu cara ayeuna. Sarabat-serebet.

Mun aya eusi kiriman nu minculak tur matak nyentug kana angen téh teu pati nenggel kawas na facebook atawa twitter. Da kabangbalérkeun ku konéksi internét anu boyot téa. Najan sok aya waé nu matak nyel ambék, tapi da arang ari nepi ka ambek nyedek tanaga midek mah.

Pangna kitu téh meureun pédah aya lolongkrang waktu pikeun namperkeun. Muka koropak surat (inbox) jeung mairan, saruana. Estuning konéksi internét harita, ngajak nu makéna sangkan diajar sabar. Lalaunan nyerep kana kolbu.

Jauh bédana jeung jaman kiwari mah. Lamun keur manco pésbukan téh apan langsung rapang tanda beureum. Harita kénéh ngabéjaan sagala ketak batur urang anu keur manco “online“. Malah punjulna téh deuih sok dibarengan ku katerangan nu diréngkolkeun dina notification téa. Kaasup dina grup facebook. Munasabah lamun aya nu karam-kirim téh apan harita kénéh ogé haat dijarempolan atawa dipairan, dikoméntaran. Interaktif kacida.

Teu salawasna nu mairan téh parok jeung urang. Saenyana éta pisan nu kudu dihucuhkeun téh. Béda kamandang ngeunaan hiji perkara, anu ditepungkeun dina sawala, dipiharep bisa makieuhkeun pikiran nu araya di dinya pikeun néangan jalan pamustunganana.

Caina hérang, laukna beunang. Siga nu teu sapira ieu babasaan karuhun téh. Padahal lamun diimeutan kalawan gemet. Éta kekecapan téh — bisa jadi — gumelarna di Tasik. Rék teu kitu kumaha, apan Tasik mah kawentar ku loba balongna. Pamohalan lamun éta babasaan téh diungkarakeun ku masarakat nu di sakuriling bungkingna euweuh balong.

Lain urang Tasik nu teu kungsi ngareungeu kecap balong mah. Lain urang Tasik nu can kungsi ngareungeu babasaan “caina hérang, laukna beunang”, nu namper dina palasipah balong.

Palasipah nu kabula-kabalé. Adek dilarapkeun dina sagala aspek hirup kumbuh balaréa. Boh widang sosial, pulitik, budaya, ekonomi, kamandang hirup, agama, kaasup Grup Kabar Pilkada dina facebook.

Diskusi di Facebook

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kasus Tabungan Siswa yang Macet, Begini Faktanya duddy.wordpress.com/2022/06/2…

About 2 weeks ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via WordPress.com

Advertisement
Advertisement WordPress.com
To Top