Connect with us

Pamekar Basa

Pangaruh Basa Kosta

basakostaBASA Sunda teu luput tina pangaruh basa-basa séjén. Asupna pangaruh bisa dilantarankeun ku kungsi kaeréh (kajajah), perdagangan, gantar kakaitan pulitik, agama, jeung budaya.

Basa deungeun anu geus pagalo jeung basa Sunda, malah geus ngalemah diparaké ku urang Sunda, disebutna basa kosta. Basa kosta nu gedé pangaruhna kana basa Sunda di antarana, Sangsakerta, Arab, Persi, Portegis, Walanda, Inggris, jeung Jawa.

Sangsakerta: putra, putri, raja, cahaya, kulawarga, guru, singa, prawira, bumi, puasa, manusa, resi, marga, sawarga, praméswari, jrrd.

Arab: pikir, akal, ahérat, dunya, miskin, masakat, malarat, walurat, jaman, salat, lohor, idin, maksud, udur, salamet, jrrd.

Persi: acar, palita, sahbandar, jabar, jèér, péés, pahlawan, budiman, jrrd.

Portegis: jandéla, méja, bandéra, garéja, bako, minggu, mariem, jrrd.

Walanda: bangku, buku, lampu, péna, sakola, gupernur, patlot, pésta, jongos, pakanci, peré, supir, kamar, karcis, pahpir, lapor, kantor, jrrd.

Inggris: gul, bék, kiper, ténis, badminton, joki, buku, sakola, jékét, jip, jrrd.

Jawa: adoh, parek, becik, turu, karo, sandang, pangan, kebo, baraja, weruh, jeung lian ti éta. Teu saeutik ogé dina wangun paribasa, saperti: iwak nangtang sujén, ngusik-ngusik ula mandi ngahudangkeun macan turu, adoh bahla parek rejeki, sadom araning baraja sakunang araning geni, muncang labuh ka puhu, kebo mulih pajandangan, waspada permana tingal weruh sadurung winarah.

Dina basa sapopoé ogé pangaruh basa Jawa karasa pisan, upamana waé: nyiar sandang pangan, dahar karo uyah, dipapag ku kebojiro, nyaah dulang. (Sadkar, Tingkesan Paramasastra Sunda)

Diskusi di Facebook

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kasus Tabungan Siswa yang Macet, Begini Faktanya duddy.wordpress.com/2022/06/2…

About 2 weeks ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via WordPress.com

Advertisement
Advertisement WordPress.com
To Top