Connect with us

Lorong

Pulitik Daun Hanjuang

NGARANNA ogé hajat. Satutas lekasan mah layar-layar diturunkeun. Keun urang teundeun di handeuleum sieum, tunda di hanjuang siang. Urang bawa sarina. Kumaha waé daun hanjuang.

Geuning pirajeunan sok dipaké mungkus leupeut. Boh nu daunna héjo boh anu beureum. Dipelak kalawan sadar di makam atawa di buruan imah jeung kebon. Minangka siloka. Silib.

Jarugjug pager nu ditanceb-tancebkeun. Lain waé jadi pager hirup. Satukangeunana, aya harti nu nyamuni. Nyawang lalakon — ajeg-henteuna — nangtungna hiji jalma enggoning milampah hirup.

Apan cék kolot ogé, kalakuan mah kumaha pepelakan. Melak hadé buahna ogé hadé, pon kitu deui sabalikna. Sing jembar. Tong haliwu. Bral!

#rhapsody #interlude #pilkadajabar2018

Diskusi di Facebook
Continue Reading
Advertisement
Terimakasih telah berkunjung

Tinggalkan Balasan

To Top