Connect with us

Lorong

Pulitik Daun Hanjuang

NGARANNA ogé hajat. Satutas lekasan mah layar-layar diturunkeun. Keun urang teundeun di handeuleum sieum, tunda di hanjuang siang. Urang bawa sarina. Kumaha waé daun hanjuang.

Geuning pirajeunan sok dipaké mungkus leupeut. Boh nu daunna héjo boh anu beureum. Dipelak kalawan sadar di makam atawa di buruan imah jeung kebon. Minangka siloka. Silib.

Jarugjug pager nu ditanceb-tancebkeun. Lain waé jadi pager hirup. Satukangeunana, aya harti nu nyamuni. Nyawang lalakon — ajeg-henteuna — nangtungna hiji jalma enggoning milampah hirup.

Apan cék kolot ogé, kalakuan mah kumaha pepelakan. Melak hadé buahna ogé hadé, pon kitu deui sabalikna. Sing jembar. Tong haliwu. Bral!

#rhapsody #interlude #pilkadajabar2018

Diskusi di Facebook

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RT @kapoltv Kapan Saja Kekerasan Bisa Terjadi di Mana Saja ift.tt/3AjmcLv

About a month ago from Duddy RS | Solilokui's Twitter via Twitter for Android

Advertisement
Advertisement WordPress.com
To Top